Regulamin świadczenia usług

MD online dba o zachowanie najwyższego standardu świadczonych usług i dokłada wszelkich starań, by zachować poprawność wykonywanych tłumaczeń i korekt. Pomimo kroków podejmowanych w celu ich uniknięcia, w opracowywanych materiałach mogą wystąpić błędy.
Pobierz regulamin usług MD online w formacie PDF (ważny od 01.04.2018)
 1. MD online oznacza w niniejszym regulaminie markę własną MD Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 7, NIP 5213639510, Regon 146369580.
 2. KLIENT: firma, instytucja lub osoba prywatna będący odbiorcami usług MD online.
 3. OSOBA KONTAKTOWA: osoba reprezentująca Klienta i odpowiedzialna za kontakty z MD online w tym za dokonywanie Zamówień.
 4. TEKST ŹRÓDŁOWY: tekst w dowolnej formie oddawany do MD online w celu wyceny, tłumaczenia lub korekty.
 5. TEKST DOCELOWY: tekst przetłumaczony lub poddany korekcie przez MD online .
 6. WYCENA: wiążący koszt tłumaczenia lub korekty tekstu dostarczonego przez klienta lub koszt innej usługi świadczonej przez MD online , MD online dokonuje Wyceny bezpłatnie.
 7. TŁUMACZ: osoba fizyczna lub firma pracująca dla lub współpracująca z MD online w zakresie tłumaczenia, korekty i innych usług świadczonych przez MD online.
 8. NATIVE SPEAKER: rodzimy użytkownik języka tekstu docelowego współpracujący z MD online w zakresie tłumaczenia, korekty oraz innych usług świadczonych przez MD online.
 9. STRONA ROZLICZENIOWA: 250 słów.
  Liczba słów obliczana jest na podstawie wskazania w edytorze. W przypadku złożonego formatowania tekstu jak na przykład duża ilość tekstu zagnieżdżonego, pól tekstowych lub tabel, gdzie wymienione wyżej narzędzia mogą nie podawać faktycznej liczby słów, MD online korzysta z wyspecjalizowanych do tego celu innych narzędzi, z którymi może na życzenie zapoznać Klienta.
 10. CENA ZA STRONĘ: cena za stronę tłumaczenia lub korekty rozumiana jest jako cena za 250 słów, liczonymi w tekście oddawanym przez Klienta.
  – w przypadku tłumaczeń zwykłych dostarczanych w formie elektronicznej (e-mailem), jeżeli nie uzgodniono inaczej, Klient nie otrzymuje wydruku.
  – tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) zawsze oddawane są w formie elektronicznej oraz w formie wydruku.
 11. TŁUMACZENIE ZWYKŁE lub TŁUMACZENIE NIEUWIERZYTELNIONE: tłumaczenie, które nie jest potwierdzane pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.
 12. TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE lub TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE: dotyczy zwykle dokumentów koniecznych do przedstawienia w urzędach, bankach lub instytucjach. Każde takie tłumaczenie jest tłumaczone i poświadczane za zgodność z przedstawionym do tłumaczenia dokumentem (oryginałem, kopią, skanem) przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
 13. KOREKTA ZWYKŁA: korekta tekstu wykonywana przez native speakera danego języka. Jej celem jest wykrycie błędów dotyczących pisowni, gramatyki lub składni oraz poprawa ogólnej przejrzystości tekstu dla docelowego odbiorcy.
 14. KOREKTA SPECJALISTYCZNA: korekta tekstu naukowego lub technicznego wykonana przez native speakera danego języka (zazwyczaj angielskiego) posiadającego tytuł doktora (bądź inny podobny tytuł naukowy) w dziedzinie pokrewnej tematyce tekstu. Usługa ta skierowana jest głównie do autorów tekstów, którzy chcą skierować swoje prace do recenzji przed publikacją w międzynarodowych czasopismach naukowych
 15. ZAMÓWIENIE: wiążące zlecenie realizacji tłumaczenia lub korekty tekstu dokonane przez Klienta lub Osobę kontaktową.
 16. TERMIN REALIZACJI: za termin realizacji uważa się dzień oraz godzinę, o której wykonane zlecenie zostaje wysłane do Klienta. Termin jest każdorazowo ustalany z klientem i potwierdzany e-mailem.
 17. TRYB (tempo realizacji usługi)
  a) TRYB ZWYKŁY
  Orientacyjna liczba stron przypadająca na 1 dzień roboczy: 5
  b) TRYB EKSPRESOWY
  Orientacyjna liczba stron przypadająca na 12 h: 3-8. Realizacja w trybie ekspresowym odbywa się za dopłatą 30%.Czas realizacji konkretnego zlecenia zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od dostępności Tłumaczy lub Native Speakerów.
  W ramach każdego z trybów dopuszczalne są indywidualne ustalenia dotyczące terminu odbioru/wysłania wykonanego zlecenia.
 18. NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA: najmniejszą jednostką rozliczeniową jest 0,5 strony liczonej jako 250 słów.
 1. Podstawowym przedmiotem działalności MD online jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych (zwykłych oraz uwierzytelnionych) oraz korekty językowej.
 2. Tłumaczenia i korekty zamówione przez Klienta w MD online wykonywane są przez w pełni wykwalifikowanych Tłumaczy oraz Native Speakerów, którzy przy realizacji zleceń mają obowiązek dochować wszelkich zasad staranności i stosować się do ogólnie przyjętych zasad sztuki przekładu i korekty. Usługi świadczone przez MD online wykonywane są zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Oferty znajdujące się na stronie internetowej MD online nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 1. Każdorazowo przed przyjęciem Zamówienia MD online podaje wiążący koszt tłumaczenia lub korekty oraz przewidywany termin realizacji. Wiążący koszt podawany jest po przekazaniu tekstu przez Klienta poprzez przesłanie tekstu na adres e-mailowy MD online. W zależności od ilości i rodzaju materiału koszt może zostać podany w ciągu godziny lub w terminie uzgodnionym/przekazanym Klientowi.
 2. Liczby w tekście. W przypadku występowania w tekście dużej ilości liczb (np. dane finansowe) MD online nie ujmuje ich w wycenie, chyba, że na wyraźnie życzenie klienta.
 3. Bibliografia i źródła. Jeżeli w tekście występuje lista pozycji bibliograficznych lub źródeł, MD online nie ujmuje ich w wycenie.
 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (OSOBY PRYWATNE)
  Klienci indywidualni po przesłaniu tekstu do wyceny i uzyskaniu informacji na temat kosztu tłumaczenia lub korekty dokonują przedpłaty na wskazany rachunek bankowy w wysokości 100% wartości zlecenia na podstawie otrzymanej faktury proforma. Dokonanie przedpłaty jest równoznaczne ze zleceniem Zamówienia.
  Po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia dokonania płatności, MD online przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ FIRMY I INSTYTUCJE 
  Firmy i instytucje po przesłaniu tekstu do wyceny i uzyskaniu informacji na temat kosztu tłumaczenia lub korekty wysyłają do MD online informację o przyjęciu warunków przedstawionych w ofercie.
  Po otrzymaniu informacji o przyjęciu oferty MD online przesyła Osobie kontaktowej reprezentującej firmę lub instytucję potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  a) Zobowiązania Klienta wynikające ze złożonego przez niego Zamówienia
  Potwierdzenie przez Klienta złożenia Zamówienia oznacza, że Klient:
  – akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu świadczenia usług
  – akceptuje wskazany w Wycenie koszt usługi (lub koszt 1 strony rozliczeniowej), w tym wielkość dopłaty w przypadku trybu ekspresowego
  – akceptuje wskazany w Wycenie Termin realizacji usługi
  b) Rezygnacja Klienta z usługi w trakcie realizacji Zamówienia
  Klient w dowolnym momencie ma prawo zrezygnować z realizacji Zamówienia, pod warunkiem uregulowania należności za wykonaną już część Zamówienia. Nie ma możliwości rezygnacji
  z Zamówienia, jeżeli zostało ono już wykonane. Dotyczy to również sytuacji, gdy usługa została wykonana wcześniej.

 

 1. PRZEDPŁATY
  a) Klienci indywidualni
  Wszyscy klienci indywidualni proszeni są o dokonanie przedpłaty w wysokości 100% wartości zlecenia.
  b) Firmy
  MD online zastrzega sobie prawo do poproszenia o wniesienie przedpłaty firmy, które zlecają po raz pierwszy lub, które w przeszłości nie regulowały swoich zobowiązań w terminie. Wysokość takiej przedpłaty ustalana jest indywidualnie.
 2. TERMINY PŁATNOŚCI
  a) klienci indywidualni ? 3 dni
  b) firmy i instytucje ? od 7 do 14 dni lub według indywidualnych ustaleń.
MD online dba o zachowanie najwyższego standardu świadczonych usług i dokłada wszelkich starań, by zachować poprawność wykonywanych tłumaczeń i korekt. Pomimo kroków podejmowanych w celu ich uniknięcia, w opracowywanych materiałach mogą wystąpić błędy.
 1. MD online nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, opuszczenia i niejednoznaczności, które mogą wystąpić w wykonywanych tłumaczeniach i korektach.
 2. W przypadku odkrycia wady jakości tekstu należy zgłosić ją w ciagu 60 dni od otrzymania gotowego zlecenia.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji zrealizowanej usługi z tytułu wady jakości lub niezgodności z wymaganiami, MD online zobowiązuje się, stosownie do tych warunków, wykonać usługę ponownie i nieodpłatnie bądź też, wedle własnego uznania, zwrócić Klientowi koszt usługi (lub jego część). MD online zrzeka się jednak jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności wobec Klienta.
 4. W przypadku odpowiedzialności powstałej na skutek szkód pośrednich, bezpośrednich, szczególnych lub wtórnych, odpowiedzialność ponoszona przez MD online ogranicza się tylko i wyłącznie do wartości zrealizowanej usługi.

W przypadku zleceń wykonywanych w trybie pilnym i ekspresowym MD online zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej Tłumaczy lub Native Speakerów, co może wiązać się z rozbieżnością w terminologii. Klient jest zawsze uprzedzany o zastosowaniu takiego rozwiązania.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ?GDPR? informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma MD Online sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłobucka 7, 02-699 Warszawa Dane kontaktowe: info@md-online.pl

2. W firmie MD Online sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować pod adresem e-mail: dorotahunt@gmail.com

3. Firma MD Online przetwarza dane osobowe w celach:
– świadczenia usługi w sklepie internetowym md-online.pl oraz udostępnienia internetowego systemu zamawiania oferowanych produktów w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów za pośrednictwem strony internetowej md-online.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 pkt b GDPR),
– sprzedaży produktów oferowanych przez firmę MD Online: podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 pkt b GDPR),
– marketingowych: podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy MD Online, marketing oferowanych (w tym własnych) produktów i usług (art. 6 ust. 1 pkt f GDPR),
– rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy MD Online ? (art. 6 ust. 1 pkt f GDPR),
– wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt b GDPR).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z firmą MD online.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:
– podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy MD Online w celu obsługi sklepu internetowego „md-online.pl” wraz z podmiotami świadczącymi usługi związane z bieżącą działalnością firmy MD Online
– podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
– podmioty świadczące usługi płatności on-line, reklamowe i marketingowe: na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy MD Online z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 1. MD online może podjąć się realizacji usług na warunkach innych niż określone w niniejszym regulaminie lub cenniku. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie indywidualnej umowy między Biurem a Klientem.
 2. MD online zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej MD online z zaznaczeniem daty od której obowiązuje.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Pobierz regulamin usług MD online w formacie PDF (ważny od 01.04.2018)

Ściągnij PDF